Jornadas Libertárias

8M: folga xeral feminista

Anarcosindicalismo

Anarcosindicalismo

Características

 • Intención de agrupar a traballadores para mellorar o nivel de vida deles
 • Sen dirixentes nin poder executivo
 • Desexo de transformación radical da sociedade. Revolución social
 • Sindicato de ramo (sindicato de sanidade, non de enfermeiros ou médicos)
 • Quen decide é a asamblea
 • Necesítase unha asesoría xurídica
 • Comité sindical : persoas nomeadas por votación na asamblea para tareas que non precisa de reunións.
 • Comité sindical por secretarias de: propagamda, prensa, tesorería, xurídica, acción sindical, acción social
  e secretaria xeral
 • Comité sindical, limitacións: Non levan salario. Non toman decisións. Poden ser obligados a dimitir pola asamblea. Non poden facer propostas na asamblea.
 • Os cargos son impostos pola asamblea. Os políticos non poden levar cargos na CNT. O comité ten que explicar as xestións. Non teñen opinións propias.
 • A duración máxima é de 3 anos.
 • Nas votacións, tanto políticas coma sindicais, pídese o voto nulo ou o non votar


Actividade da sección

 • Coñecer os problemas da xente
 • Resolución das cuestións por Acción Directa
 • Legalización da sección sindical ante o Estado. Non para ter direito, senón para por exemplo convocar folgas legais
 • Localiza-lo inimigo (empresa e sindicato, mais centrándose na empresa)
 • Procurar estar presente no comité de seguridade e hixiene do centro. Se non existe promover a súa creación
 • Recolectar ao máximo de datos sobre a empresa: beneficios, plantilla, salarios de direitivos....
 • Serve para anticiparse aos seus plans represivos
 • Editar panfletos
 • Procurará que se elixan representantes por asamblea,non por comité
 • Votos na asamblea a man alzada
 • No caso de folga, procurar estar en maioría no comité de folga
 • Sempre a favor do traballador, que non se suban os fumes e fala polo teu sindicato, non por ti.


Prensa e órganos culturais

 • Xornal mensual CNT
 • Xornal máis antigo é "Solidaridad Obrera" (1907, Catalunya)
 • Fundación cultural: Fundación Anselmo Lorenzo (introductor do AIT en España). Aí vai todo o material histórico e arquivos.


Afiliación

 • Calquera persoa de calquera idade que non sexa policía, militar,corpos armados ou cargos represivos


Expulsión e sanción

 • Só se pode expulsar ou sancionar un afiliado na asamblea do seu sindicato
 • Na asamblea, a sanción debe ser orde do día, decir o por que e o acusado ten que haber sido avisado con anterioridade
 • Motivos de expulsión:
 • Conspirar contra CNT
 • Conspirar contra as súas estruturas e formas de funcionamento
 • Actuar en contra dos seus acordos
 • A acusación que non é probada é causa de expulsión

Principios do anarcosindicalismo

 • Autoxestión
 • Federalismo
 • Axuda mutua
 • Mellor sistema de desenrolo en contraposición á competenza Anticapitalista, antimilitarista, anticentralista, antiteísta, antinacionalista... Livertario, comunista, pacifista, laico, internacionalista...

Tácticas do anarcosindicalismo

 • Acción Directa
 • Sen intermediarios
 • Non aos parlamentos, non á maxistraturas, non aos comités, non aos gobernos...
 • Non aos picapleitos (ou polo menos intentalo)


Procedementos de loita

 • Boicot
 • Sabotaxe
 • Lábel (selo de aprobación sindical a productos fabricados mediante a supervisión e aprobación do sindicato)

Folga

 • ¿Como convocar?
 • Acordada na asamblea
 • Explicalos motivos
 • Comunícase ao empresario e ás autoridades con 5 días de antelación (10 días nos servizos públicos)
 • Desenrolo
 • O empresario e o comité negocian
 • O desenrolo debe ser coñecido polos folguistas
 • Debe ser sempre indefinida
 • Non debe interferir o Estado
 • Piquetes aos esquiroles
 • Fin da folga
 • A desconvoca quen a convoca
Tipos de folga
 • Folga Política: Motivos alleos aos problemas laborais dos traballadores (por exemplo: folga revolucionaria)
 • Folga Rotatoria: De forma sucesiva implica a deferentes grupos de traballadores dunha empresa
 • Folga Escalonada: Vai de menos a máis
 • Paro Parcial: Duración curta
 • Folga Xeral: Afecta a todo o sector convocado
 • Folga Indefinida: Sen límite de tempo
 • Folga Solidaria: Implica a traballadores que non teñen nada que ver co conflicto
 • Folga Estratéxica: Sector de traballadores que paralizan a totalidade da empresa
 • Folga de Celo: Traballar aplicando minuciosamente o protocolo. Na práctica impide o traballo (é máis ben unha sabotaxe)
 • Folga Rompepacto: Realizada cando está vixente o convenio co empresario polo motivo que estimen conveninte os folguistas
 • Folgas ilegais: Xeralmente son ilegais as políticas, as rotatorias, as solidarias, as estratéxicas, as de celo e as rompepactos

Máis formas de loita

 • Manifestacións, acampadas, panfletos, charlas, xornadas culturais, livros....

Finalidade do anarcosindicalismo

 • Transformar a sociedade
 • Rematar co sistema capitalista e co Estado
 • Medios: Revolución Social (cando o pensamento colectivo dos pobos a ve precisa)
 • Papel da anarcosindical
 • Aumentar contradicións do sistema
 • Clarificarlle aos pobos a mentira
 • Clarificar a explotación sometida polo governante
 • Estar presente no proceso revolucionario para comezalo e para evitar que sexa aproveitado por minorías, partidos...
 • O primeiro é trocar as estructuras sociais e despois trocará a xente
 • Se se consegue realizar a revolución, a estructura que tomará a sociedade ha ser o Comunismo Libertario


Finalidade do sindicalismo de Estado

 • Oligárquico, elitista e conservador
 • Perpetuación do capitalismo


Votos entre Sindicatos Locais

Vótase na asamblea e despois, segundo o número de afiliados da local, vótase con esta táboa de votos:

 • De 1 a 50 cotizantes --> 1 voto
 • De 51 a 100 cotizantes --> 2 votos
 • De 101 a 300 cotizantes --> 3 votos
 • De 301 a 600 cotizantes --> 4 votos
 • De 601 a 1000 cotizantes --> 5 votos
 • De 1001 a 1500 cotizantes --> 6 votos
 • De 1501 a 2500 cotizantes --> 7 votos
 • De 2500 en adiante --> 8 votos


Direitos sindicais básicos

 • Controlar calidade do producto (lábel)
 • Convenios negociados directamente por sindicatos
 • Direito á negociación colectiva, liberdade de movementos, propaganda e afiliación dentro da empresa (como mínimo)


Reivindicacións sociais

A muller

 • Acceso das mulleres a cargos de xestión
  na CNT
 • Debates internos sobre a súa situación
 • Educación igualitaria
 • Concienciación sobre o papel do home no fogar, que asuma tareas domésticas
 • Concienciación no terreo sexual, potenciando e exixindo todo tipo de anticonceptivos
 • Rematar coa utilización da muller como obxecto sexual
 • Non á discriminación no terreo laboral
 • Servicios sociais colectivos (comedores, garderías... 24 horas ao día e gratuíto)
 • Derogación de toda lei que discrimine á muller
 • Aborto livre, gratuíto e aceptado socialmente
 • Promover o empleo de anticonceptivos masculinos (vasectomía e preservativo)

Plans de educación sexual na ensinanza

 • Clima de total liberdade sexual

Cárceres

 • Apoio a presos asumidos na CNT, por levar ao cabo accións acordadas na asamblea
 • Apoio a presos libertarios encadeados polas súas ideas (insumisos ao servicio militar)
 • Reivindicación dunha amnistía total, borrado de antecedentes e destrucción de ficheiros
 • Sacar do cárcere toda a xente posible
 • Colaborar con organizacións e movementos dentro e fora dos cárceres para milloralas
 • O 12% da cuota sindical vai para os comités de xurídica e pro-presos
 • Axuda a persoas encadeadas

Ecoloxía

 • Protección ao medio ambente
 • Exixencia de utilización de medios de depuración total de líquidos, gases, ruídos... con cargo ao capital
 • Colocar industrias lonxe de nucleos urbáns
 • Troco de combustibles fósiles e contaminantes por renovables e limpos
 • Estudo das necesidades reais na sociedade
 • Reciclaxe de materis primas
 • Defensa das zonas naturais
 • Axudar e potenciar aos colectivos que actúan no campo ecolóxico ao marxe do Estado
 • Control de calidade sindical dos alimentos: non transxénicos
 • Respecto aos animais, aos seus alimentos, aos seus hábitats e modos de vida

Antimilitarismo

 • Papel do exército
 • Planificación do asasinato
 • Execución en masa
 • Destrucción sistematizada
 • Aniquilamento da vida
 • Convirte as persoas en máquinas sen voluntade
 • Non aceptar ningún servicio militar nin a súa misión "humanitaria"
 • Negativa a admitir que obxectores de conciencia ou colaboradores militares traballen nas empresas
 • Apoio a o tódolos insumisos e desertores
 • Denuncia das empresas e ramos relacionados co militar
 • Animar calquera modalidade de insumisión
 • Campañas antimilitares en xeral
 • Non á incorporación da muller ao exército
 • Trasladar o antimilitarismo ao traballo
 • Potenciar a obxección de pagar as partes proporcionais de impostos destinadas a gastos militares
 • Ante a guerra folga xeral
 • Como obxectivo inmediato, desaparición do exército español. Isto inclúe o arsenal, laboratorios, fábricas de armas....

Homosexualidade

 • Concienciación do direito á propia sexualidade e á súa forma de vida
 • Non á discriminación en razón das características sexuais
 • Contra o sistema que a través da administración de xustiza sigue reprimindo a estes colectivos
 • Pola liberdade sexual

Nacionalismo

 • Estamos a favor de que os pobos vascos, catalanes, galegos, kurdos, palestinos, etc. sexan donos dos seus destinos
 • Opoñémonos á creación dun Estado catalán, galego, etc. coa súa policía, a súa moeda, o seu exército, o seu governo e o seu aparello represor
 • A nosa alternativa é o Internacionalismo, a Autoxestión, o Federalismo

Relixión

 • Combatimos relixións con contundencia
 • Especial rechazo á Igrexa católica

Esperanto

 • Recoméndase o estudo e a difusión como segunda lingua despois da materna

Temas sen acordo

 • Naturismo
 • Drogas
 • Globalización: Totalmente en contra


O panfleto informativo

 • Breve (moitas cousas en poucas palabras)
 • Debe lograr que o que comece a lelo teña que rematalo
 • Plantéache a que público dirixes o teu panfleto
 • Deben tocar direitamente fibras sensibles


A negociación

 • Preparala asamblea
 • Comisión negociadora
 • Recoller o máximo de datos
 • Priorizar obxectivos
 • Estudar ao equipo oponente
 • Leva a negociación ao teu terreo
 • A empresa pon 5 persoas (o líder, o bo, o malo, o duro e o conciliador )
 • Acorda un orde do día co equipo contrario, e graba ou rexistra dalgún modo a reunión.
 • Non deixes que a oposición escriba o acta
 • Comeza escoitando con atención ao teu contrario e valora os seus argumentos
 • Mostra os teus argumentos e fai unha proposta (sen descobrer as túas tácticas)
 • Emplea tácticas dilatorias se todo vai moi rápido ou mal. Interrumpe cando explique e pídelle explicacións
 • Responde ás estratexias do adversario.
 • As súas tácticas son: ameaza, insulto, farol, intimidación (facéndote esperar), dividirte, facer cuestións de única resposta, chorar,incumplilo pactado...
 • Leva a negociación
 • Conclúe a negociación
 • Se non se chega a un acordo, suspéndese a negociación e endurécese o conflicto
 • Negocia con presión: presencia de traballadores dispostos a luitar
 • Non xestiones o conflicto
 • Firma o acordo